EORIJest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, ang. Economic Operators’ Registration and Identification). 

Od 1 lipca 2009r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE.


Jednym z głównych celów funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez uczestniczących w czynnościach celnych przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE.


Ten numer jest wymagany dla podmiotów gospodarczych, które eksportują i importują na teren Unii towary spoza jej obszaru, co obejmuje również sprowadzanie dóbr z  np. Chin (dotyczy to wszystkich importujących towary z Chin). Przewóz towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE nie wymaga rejestracji w EORI.


Każdy numer EORI jest unikatowy, przyznaje się go na stałe. Składanie wniosku o nadanie EORI odbywa się przez Internet. 

Najpierw należy założyć konto na stronie puesc.mf.gov.pl, a następnie przesłać wniosek. Rejestracja w systemie jest jednorazowa.
Certyfikat WSK - Wewnętrzny System KontroliDokument ten jest wymagany przy międzynarodowym obrocie towarami oraz technologiami tzw. podwójnego zastosowania.

Towary podwójnego zastosowania to takie, które mogą być użyte zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych, np. książki, odzież wojskowa, radiostacje, elektronika, pieczątki. Towary te podlegają kontroli w obrocie, m.in. na ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej konieczne jest stosowne zezwolenie - dokumentu WSK.

Wymóg posiadania dokumentu WSK został wprowadzony, aby realizować takie cele jak ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw, zwalczenie terroryzmu oraz zapobieganie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.IE-599Dokument elektroniczny IE-599 jest to potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE dla celów stosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów*

Od 31 sierpnia 2007 r. urzędy skarbowe mają obowiązek honorować IE-599. Niezwłocznie po tym, jak towary opuszczą obszar celny UE, generowany jest automatycznie komunikat IE-599 i przesyłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wywozowym/karcie odprawy celnej. Dokument przychodzi do nadawcy w formacie xml (zaszyfrowany), nadawca przesyła go do swojego US aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targi, wystawy i innych.


*Stosownie do art. 41 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stawkę podatku 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.