RZECZY NIEMOGĄCE STANOWIĆ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI:


a) Zawartością przesyłki nie mogą być:


- rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów;


- towary niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja;


- rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi;


- rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia z którymi mają styczność;


- rośliny, zwierzęta 


b) TNT nie przyjmuje przesyłek:


- których wartość przekracza kwotę 100 000 PLN, o ile nie zostały ubezpieczone w sieci TNT zgodnie z pkt 7 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT;


- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, biżuterię, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe. W wyjątkowych przypadkach niektóre przesyłki mogą być przyjęte na podstawie odrębnej umowy zawartej przez nadawcę z TNT i złożeniu przez nadawcę przesyłki oświadczenia ograniczające go odpowiedzialność TNT za utratę, uszkodzenie lub braki w przesyłce zgodnie z pkt 6 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT;


- zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L77 z 24.03.2009, str. 1), o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe.TOWARY NIEBEZPIECZNE


TNT może przewozić większość rodzajów towarów niebezpiecznych, gdy są one właściwie przygotowane do transportu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Niektóre rodzaje przesyłek mogą być akceptowane jako towary niebezpieczne tylko dla określonych i zatwierdzonych klientów. Daje to gwarancję, że powierzony towar jest zgodny z prawem i regulacjami.

TNT oferujemy obsługę dla poniższych towarów:

 • Materiały Niebezpieczne
 • Materiały Niebezpieczne z limitowaną ilością niebezpiecznych środków
 • Towary Niebezpieczne w ilościach wyłączonych
 • Materiały radioaktywne w specjalnych opakowaniach
 • Transport baterii i akumulatorów litowych
 • Suchy lód
 • Substancje biologiczne kat. B
 • Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy


Towarami niebezpiecznymi mogą być również: 

 • Farby
 • Zapalniczki
 • Aerozole
 • Gaz
 • Materiały magnetyczne
 • Szczelne (mokre) baterie
 • Baterie Litowe
 • Wyposażenie zawierające baterie litowe
 • Urządzenia zawierające baterie litowe
 • Urządzenia zasilające
 • Sprzęt elektryczny
 • Fuel tanks & fuel systems
 • Pojemniki z płynami
 • Pojemniki z chemikaliami
 • Silniki/części zamienne


CO2 


RAPORTY EMISJI CO2 

 • Śledzenie, kontrola i analiza emisji CO2 podczas transportu Twoich przesyłek
 • Wybór częstotliwości raportu — od jednostronnych podsumowań do raportów detalicznych
 • W pełni zweryfikowany przez audytorów zewnętrznych
  Europejski standard (EN16258)

NEUTRALNY TRANSPORT PRZESYŁEK 

 • Zrównoważenie emisjii CO2 wytwarzanego
  w trakcie transportu Twoich przesyłek
 • Roczny certyfikat określający ilość zneutralizowanego CO2 
 • Logo TNT CO2 Neutral pokazujące Waszym klientom,
  że Wasza firma dba o środowisko

CO2 A ŚWIATOWY ŁAŃCUCH  DOSTAW

 • Przewidywanie i modelowanie wpływu Twojego CO2 na środowisko
 • Wysokość emisji CO2 przydatne na potrzeby przetargów 
 • Scenariusz modelowania i optymalizacji emisji CO2 
  w Twoim łańcuchu dostaw