RZECZY NIEMOGĄCE STANOWIĆ ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI:


a) Zawartością przesyłki nie mogą być:


- rzeczy, których przewóz zabroniony jest na podstawie odrębnych przepisów;


- towary niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicja;


- rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi;


- rzeczy, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób lub mienia z którymi mają styczność;


- rośliny, zwierzęta 


b) TNT nie przyjmuje przesyłek:


- których wartość przekracza kwotę 100 000 PLN, o ile nie zostały ubezpieczone w sieci TNT zgodnie z pkt 7 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT;


- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, biżuterię, środki pieniężne, karty kredytowe i bankomatowe, czeki, weksle, bony towarowe, pieniężne i inne papiery wartościowe. W wyjątkowych przypadkach niektóre przesyłki mogą być przyjęte na podstawie odrębnej umowy zawartej przez nadawcę z TNT i złożeniu przez nadawcę przesyłki oświadczenia ograniczające go odpowiedzialność TNT za utratę, uszkodzenie lub braki w przesyłce zgodnie z pkt 6 niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług krajowych przez TNT;


- zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE)nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L77 z 24.03.2009, str. 1), o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe.