1. Kwota, którą Kurier może pobrać od Odbiorcy nie może przekraczać

równowartości 3.000,00 EUR w złotówkach obliczonej według średniego

kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego dnia

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nadano Przesyłkę.


2. W przypadku, gdy kwota pobrania przekracza równowartość kwoty

3.000,00 EUR obliczonej zgodnie z ust. 16.1.1 powyżej, taka Przesyłka będzie

mogła zostać wydana Odbiorcy jedynie w Oddziale. W przypadku nadania

Przesyłki za pobraniem, o której mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca

lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą)

zobowiązani są poinformować Odbiorcę o konieczności odbioru Przesyłki

w Oddziale. DPD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia

Odbiorcy podniesione w związku z koniecznością odbioru Przesyłki w Oddziale.


3. W przypadku, gdy kwota pobrania przekracza 5.000,00 zł Przesyłka

objęta będzie dodatkową ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 21

niniejszych Warunków. W sposób wyraźny postanawia się, iż zadeklarowanie

przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego

Zleceniodawcą) kwoty pobrania ponad 5.000,00 zł jest równoznaczne ze

zleceniem Usługi dodatkowej Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa i wiąże

się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z tego tytułu.