DPD nie przyjmuje Przesyłek:

(i) zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić

szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne,

wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

(ii) zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem

przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez

ustawowo do tego upoważnione instytucje;

(iii) zawierających żywe rośliny lub zwierzęta;

(iv) zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie;

(v) zawierającej żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych

warunków transportu;

(vi) mających na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy

lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

(vii) które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonania

Usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych;

(viii) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne

w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe,

certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

(ix) która, na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie

mogą być przewożone;

(x) zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób

uszkodzić pozostałe Przesyłki,

tj. Przesyłek zawierających Rzeczy wyłączone z przewozu.


DPD nie przyjmuje również:

- części karoserii samochodowych, 

- zderzaków bez względu na sposób zapakowania,

- drabin oraz siatek metalowych

- zjeżdżalni, ślizgów, 

- dużych złożonych mebli ogrodowych, ratanowych, 

- dużych zabawek ogrodowych