Towary bezwzględnie zabronione do przewozu krajowego i międzynarodowego!DPD nie przyjmuje przesyłek:

- zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne,

wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

- zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez

ustawowo do tego upoważnione instytucje;

- zawierających żywe rośliny lub zwierzęta;

- zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie;

- zawierającej żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu;

- mających na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

- które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonania usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych;

- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

- która, na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone;

- zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.


DPD nie przyjmuje również:

- części karoserii samochodowych, 

- zderzaków bez względu na sposób zapakowania,

- drabin oraz siatek metalowych

- zjeżdżalni, ślizgów, 

- dużych złożonych mebli ogrodowych, ratanowych, 

- dużych zabawek ogrodowych