W celu uniknięcia problemów z odprawą celną i ułatwienia Państwu przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przesyłek eksportowych, przedstawiamy podstawowe wymogi w tym zakresie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi TNT, w trakcie odbioru przesyłki.
Do odprawy celnej przesyłki eksportowej niezbędne są poniższe dokumenty:
 1.Oryginał faktury (najlepiej jednocześnie w języku polskim i angielskim). Powinna ona zawierać następujące informacje:
- Numer EORI eksportera
- Pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich adresy)
- Nazwę handlową wysyłanego towaru
- Cenę jednostkową towaru i wartość ogólną towaru
- Kraj pochodzenia towaru
- Rodzaj waluty
- Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 
- Koszt transportu (jeśli wynika on z warunków dostawy)
- Cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi handlowe, prezent). Przy zwrocie towaru, jeśli istnieje podstawa do ubiegania się o zwrot należności celno-podatkowych należy dołączyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o zwrot podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz oryginały dokumentów importowych (SAD i faktura) i/lub decyzję urzędu celnego o zwrocie/umorzeniu należności celnych (w oryginale lub kopię poświadczoną). Brak w/w dokumentów oznacza, iż wysyłający nie będzie ubiegał się o zwrot należności celno-podatkowych.
- Data i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątka firmowa

2. Tłumaczenie faktury
  na język polski, jeżeli została wystawiona tylko w jęz. obcym (dokładny opis zawartości przesyłki) opatrzone czytelnym podpisem i numerem dowodu osobistego osoby tłumaczącej.

3. Oryginał upoważnienia dla TNT
 


 1/ podmiot gospodarczy - upoważnienie powinno zawierać pieczęcie firmowe i imienne oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania eksportera, tj.:

- osoby, których umocowanie do reprezentacji wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urzędy gminne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub
- przez osoby niefigurujące w w/w dokumentach, jedynie w przypadku załączenia pisemnego pełnomocnictwa, wystawionego dla tych osób przez osoby umocowane do reprezentacji.
2/ osoba prywatna - upoważnienie powinno być podpisane imiennie przez eksportera towaru z dołączoną kopią dowodu osobistego.

4. Oświadczenie eksportera
  dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno ono zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera. 5. Oświadczenie IATA DGR, że wysyłany przez Państwa towar nie zawiera żadnych substancji, które mogą być niebezpieczne, zgodnie z IATA DGR. Powinno ono zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera. 6. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
7.Kopie zaświadczeń Regon NIP.

Prosimy także o wskazanie procedury celnej, która powinna być zastosowana przy odprawie celnej przesyłki. Brak wskazania takiej procedury oznacza, że przesyłka powinna być zgłoszona do procedury celnej wywozu. 


W przypadku wysyłki akumulatorów litowych proszę zapoznać się z załączonymi wytycznymi.